Ministerstvo vnútra predkladá koncepciu boja proti diváckemu násiliu

Ministerstvo vnútra vypracovalo materiál, ktorý predpokladá vytvorenie antikonfliktných tímov a posilnenie oddelení boja proti extrémizmu. Generálna prokuratúra navrhuje možnosť postihovať kluby s problémovými fanúšikmi a vyžadovať úhradu nákladov na zabezpečenie poriadku v súvislosti so športovým podujatím. 

Koncepcia boja proti diváckemu násiliu na roky 2012-2015 hneď v úvode konštatuje, že “agresívne správanie športových chuligánov, ku ktorému dochádza na športoviskách má za posledné roky stúpajúcu tendenciu. Títo športoví chuligáni sa neustále snažia o zvyšovanie svojho agresívneho správania na športových podujatiach.” Podľa materiálu navyše divácke násilie predstavuje “riziko ohrozovania mravnej výchovy mládeže s nepredvídateľnými dôsledkami pre ďalší rozvoj osobnosti dotknutých maloletých osôb.”

Ak by niekto čakal, že si v materiáli prečíta štatistiky a konkrétne fakty, na základe ktorých koncepciu ministerstvo vnútra predložilo, čaká márne. Nevedno teda ako prišli zodpovední na stúpajúcu tendenciu diváckeho násilia. Celý materiál je plný vágnych tvrdení a fráz, štylistikou pripomína dokumenty spred roku 1989.

Spracovateľ materiálu definuje pojmy fanúšik, ultras a  chuligán takto: “Radikálnych futbalových fanúšikov tzv. športových chuligánov (z angl. hooligans) môžeme považovať za rizikovú časť súčasnej mládeže. Spoločne s fanúšikmi (označovaní aj ultras), ostatnými fanúšikmi a divákmi vytvárajú špecifickú divácku skupinu (komunitu, kulisu). V tejto súvislosti je možné ešte uviesť, že sa športoví chuligáni na rozdiel od bežných fanúšikov identifikujú viac so svojou skupinou ako s futbalovým klubom.”

Kým v slovenskom chuligánskom prostredí prevláda názor, že scéna posledné roky upadá, materiál tvrdí presný opak. “Športových (futbalových) chuligánov začína časť mladej populácie akceptovať a chápať ako ‘módnu záležitosť’. Výsledkom je zvyšujúci sa počet členov skupín predstaviteľmi mladšej populácie. Je to reálny stav zloženia skupín pri konaní športových podujatí.” A najčastejším dejiskom diváckeho násilia sú podľa konceptu futbalové štadióny, opäť bez podloženia akýmikoľvek faktami či štatistikami.

Najznámejšie kluby (hooligans, ultras) na Slovensku sú” Ultras Slovan Presburg (sic!), Ultras Spartak Trnava, Ultras Košice a Wallace Army a Felvidéky Harcosok. A tie majú partnerstvá (sic!) s Brnom, Ostravou a podobne. Operatívci na ministerstve vnútra si za desať rokov nevšimli, že družba Trnava-GKS Katowice skončila niekedy v roku 2002, nehovoriac o fakte, že v roku 2007 oficiálne zanikla aj družba Trnava-Baník.

A aké závery vyvodzuje koncepcia? Podľa nej je potrebná právna zmena a zavedenie “trestného činu diváckeho násilia.” Ďalej materiál navrhuje posilnenie útvarov Policajného zboru, ktoré sa zaoberajú diváckym násilím. Konkrétne navrhuje po vzore Českej republiky vytvorenie Antikonfliktných tímov. Je definovaný všeobecný cieľpostupná eliminácia  diváckeho násilia na všetkých úrovniach”, ku ktorému sa má dopracovať prostredníctvom piatich čiastkových cieľov:

  1. Zmeny a doplnenia právnych mechanizmov – zmena Trestného zákona, zmena Trestného poriadku, vytvorenie databáz…
  2. Ochrana pred diváckym násilím – monitoring javov diváckeho násilia (SIS), zriadenie stálej poriadkovej jednotky a antikonfliktného tímu, doplnenie materiálno-technického vybavenia oddelenia extrémizmu a odboru extrémizmu, zriadenie oddelenia športu na odbore poriadkovej polície prezídia Policajného zboru zaoberajúce sa diváckym násilím…
  3. Systematické a celoživotné vzdelávanie – vzdelávanie v oblasti diváckeho násilia príslušníkov PZ, štátnej správy, usporiadateľskej služby, projekt zameraný na študentov základných a stredných škôl pod názvom “Správaj sa slušne”…
  4. Zvyšovanie právneho vedomia a informovania verejnosti – vypracovanie brožúry pre návštevníkov športových podujatí, monitoring médií…
  5. Implementácia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov a zmlúv v oblasti diváckeho násilia.

Aká bude výsledná podoba koncepcie na to si ešte treba počkať. Napríklad ministerstvo školstva v medzirezortnom pripomienkovaní (MPK) odmietlo financovať zo svojich zdrojov úlohy, ktoré jej koncepcia ukladá. “Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR považuje za neštandardný postup pri príprave materiálu takéhoto charakteru, aby boli úlohy zadávané iným rezortom bez konzultácie s nimi, resp. aby rezorty materiál dopracovávali v rámci MPK.Podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny navrhuje do úloh č.1 zapojiť aj SFZ a ÚLK. Taktiež navrhuje v inštitucionálnej časti zaradiť medzi subjekty, ktoré participujú v boji proti diváckemu násiliu aj organizované fankluby. Podľa podpredsedu vlády koncepcia nedostatočne popisuje úlohu SFZ, ÚLK a samotných klubov a žiada ich väčšie zapojenie.

Čo sa týka medzirezortných pripomienok klincuje to Generálna prokuratúra: “Nad rámec týchto pripomienok odporúčame zvážiť sankcionovanie športových organizácií a klubov, ktorých fanúšikovia sa, či už na štadiónoch, alebo aj mimo nich dopúšťajú násilníckeho a výtržníckeho správania, zákazom poriadať verejné športové súťaže na niekoľko kôl tak, aby takéto organizácie a kluby boli tak morálne (nedostatok podpory zo strany fanúšikov), ako aj materiálne (výpadok príjmov na vstupnom na podujatia) postihnutí. Okrem toho odporúčame zvážiť, aby v prípade nutnosti zásahu príslušníkov ozbrojených zborov, športová organizácia, resp. klub bol povinný uhradiť všetky náklady štátu, obce, či mesta, ktoré vynaložili na udržanie poriadku, či už na mieste športového podujatia, alebo v obci, či meste usporiadania takéhoto podujatia.”
Generálna prokuratúra ďalej navrhuje, aby medzi formu agresívneho správania bolo doplnené aj “používanie pyrotechniky a ohňa, zapaľovanie vlajok, transparentov a iných predmetov predstavujúcich alebo obsahujúcich symboly.”

Otázkou zostáva či bude koncepcia prijatá aj po nástupe novej vlády (materiál predložil ešte bývalý minister Lipšic) resp. v akej podobe.

A na záver perlička z Koncepcie v štýle “republiku si rozvracať nedáme:”

“V prípade nedostatočnej reakcie systému divácke násilie prináša so sebou vážne ohrozenie jednak autority právneho systému, ako aj autority orgánov verejnej moci podieľajúcich sa na zabezpečovaní verejného poriadku počas športových podujatí. Preto je potrebné v záujme generálnej i individuálnej prevencie na akty diváckeho násilia reagovať primeranými zákonnými opatreniami pružne a razantne.”

Autor: Admin

Pridaj komentár

1 komentár

  1. anti sfz píše:

    čo dodať?! smrť sfz